PPC-Slide01
sl-2_980_400
sl-3_980_400
PPC-Slide02

วิสัยทัศน์

“ ประตูสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน ”

 

พันธกิจ
1. ขยายธุรกิจของลูกค้ารวมถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการเข้าถึงความต่อเนื่องทางทะเล

2. เชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจของเครือจากการพัฒนาศักยภาพขององค์ประกอบทางธรุกิจของท่าเรือ

3. เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หน้าท่าและพื้นที่หลังท่าอย่างเต็มสมรรถภาพ

4. บูรณาการกิจกรรมทางสมุทรและกิจกรรมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยคาร์บอนรวมถึงระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง

5. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการเติมทุนทางสังคม