นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายจิร โชตินุชิต
กรรมการ และกรรมการบริหารร

นายสุรเดช มุขยางกูร
กรรมการ

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ

นางสาวประภา วรรุตม์
กรรมการ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ