นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการบริษัท

นายกมล จันทิมา
กรรมการ

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายจิร โชตินุชิต
กรรมการ และกรรมการบริหารร

นายสุรเดช มุขยางกูร
กรรมการ

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ

นางสาวประภา วรรุตม์
กรรมการ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ