ประเภทกิจการ
เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน สำหรับเรือเดินทะเลและเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือให้บริการจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้ำสูงสุดถึง 110,000 เดทเวทตัน (DWT) ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก และมีบริการรับฝากเก็บสินค้า โดยสินค้าที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเหล็กของเครือสหวิริยา

จดทะเบียนบริษัท
ประเภทบริษัทจำกัด วันที่ 4 ตุลาคม 2533
ทะเบียนเลขที่ 0105533119468

เปิดดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 2537

การลงทุน
วัน / เดือน / ปี บัตรส่งเสริมเลขที่ รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2537 8002 / 2537 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ เฟสที่ 1 และเรือลากจูง 2 ลำ [TUG1-2]
31 กรกฎาคม 2545 1484 (2) / 2545 ได้รับอนุมัติส่งเสิรมการลงทุนเรือลากจูง 2 ลำ [TUG3-4]
10 มิถุนายน 2547 1464 (2) / 2547 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ เฟสที่ 2
29 ตุลาคม 2547 1901 (2) / 2547 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเรือลากจูง 1 ลำ [TUG5]
6 มีนาคม 2555 1290 (2) / 2555 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน PPC Shore Crane 2 ตัว

อุปกรณ์ / เทคโนโลยี

 • เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงม้า จำนวน 3 ลำ
 • Gantry Crane ขนาด 20 ตัน จำนวน 2 ตัว / ขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ตัว
 • PPC Share Crane (Mobile Harbor Crane) 100 ตัน จำนวน 2 ตัว

มูลค่าการลงทุนปัจจุบัน

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่า 1,213,465,152.90 ล้านบาท

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

 • 51% บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • 48.99% บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 0.01% อื่น ๆ

จำนวนพนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)
อัตรากำลังคน 91 ( BKK 18 / BSP 73 ) โดยแบ่งเป็นพนักงาน

สำนักงานกรุงเทพฯ จำนวน 18 คน

 • ชาย 3 คน
 • หญิง 13 คน
 • ที่ปรึกษา 2 คน

สำนักงานบางสะพาน จำนวน 73 คน

 • ชาย 60 คน
 • หญิง 11 คน
 • ที่ปรึกษา 2 คน