นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและการเงิน

นายชนยุธ นิลพานิช
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ

กัปตัน.รัฐศาสตร์ กันวี
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายชวินทร์ ทิพย์สิทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจัดซื้อ

นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ