ปี 2562 เป็นปีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งตามนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน

    นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งหวังที่จะผลักดัน “ธุรกิจแห่งนวัตกรรม” เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ทั้งกระบวนการทำงาน การบริการในรูปแบบต่างๆ พร้อมด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอันจะนำไปสู่การเติบโตก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน

    สำหรับในปี 2563 ด้วยพันธกิจของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า และการรับฝากสินค้า “ท่าเรือประจวบ” ได้เริ่มเข้าสู่แผนธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้มองแต่กิจกรรมการขนถ่ายสินค้าเท่านั้น เรามุ่งเข้าสู่ธุรกิจ Marine Business ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอู่บริการ อาทิเช่น การตัดเรือ , Scrap yard , Decommissioning และอีกหลายธุรกิจตามโอกาสและศักยภาพในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งเรื่องการจัดทำ Master Plan การหาวิธีและแนวทางในการทะลุข้อกำจัดด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดการด้านบุคลากรให้พร้อมรองรับแผนธุรกิจในอนาคต

    ส่วนผลประกอบการในปี 2562 นี้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 265 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 283 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 6  โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 57 ล้านบาท  

    ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะและเป็นกำลังสำคัญในการขยายธุรกิจรวมทั้งนำพาบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับภูมิภาคที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง ประกอบกับการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

   

(นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย์)
       กรรมการผู้จัดการ