ในปี 2565 การดําเนินธุรกิจของบริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด  ยังคงได้รับผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศและทั่วโลก  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยการดําเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาว รวมถึงกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้เติบโต อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ บริหารจัดการด้านต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานไว้ได้แม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

      ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีสินค้าผ่านท่า(cargo throughput) ทั้งสิ้น 2,060,634.115 ตัน (สินค้าส่วนที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าของกลุ่มเหล็กสหวิริยา 1,955,880.749 ตัน และสินค้ากลุ่มอื่นๆ 104,753.366 ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.30 มีรายได้จากการให้บริการสินค้าผ่านท่า 229.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.47 มีผลกำไรสุทธิ  45.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 44.42

      ในส่วนของลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์และการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการรักษา พัฒนาลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่เพื่อสร้างปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มเติม ทั้งลูกค้ากลุ่มเหล็กสหวิริยา และลูกค้านอกกลุ่ม โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับลูกค้าที่สำคัญได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ และให้บริการนำฝากเก็บพื้นที่คลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบของธุรกิจผลไม้กระป๋อง

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามแผนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือ พื้นที่หลังท่าและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เตรียมพร้อมรองรับและให้บริการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านธุรกิจทางอย่างครบวงจร อาทิ การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำมันสำหรับท่าเรือ A และท่าเรือ C  การซ่อมโครงสร้างส่วนบนท่าเรือ D-1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน เป็นต้น

      บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางทะเล ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติการสนับสนุนกองทัพเรือในการช่วยเหลือกำลังพล จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย 1) อำนวยความสะดวกพื้นที่บริเวณท่าเรือ และสำนักงานชั่วคราวเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 2) ส่งเรือลากจูง (TUG) พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ ณ จุดเกิดเหตุ และเรือลากจูงในการนำเรือเข้า-ออกเทียบท่า 3) สนับสนุนท่าเทียบเรือ และพื้นที่จอดอากาศยาน นอกจากนี้ยังสนับสนุน รถเครน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า เสบียง และเป็นศูนย์กลางรวบรวมเสบียงสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาค จากประชาชนและชุมชน เพื่อส่งต่อไปยังทีมผู้ปฎิบัติงาน โดยจัดทีมงานหน้าท่าและบนท่าปฏิบัติภารกิจสนับสนุน

      เพื่อสร้างความยั่งยืนชุมชนบางสะพานซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนที่ครอบคลุมทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมอาสา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเล อาทิ สนับสนุนการทิ้งซั้งกอ กิจกรรมเก็บขยะทะเล

      แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายไปแล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา แต่สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอน ผู้บริหารของบริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายและมีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กํากับดูแลกิจการที่ดีที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

      ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น  ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

(นายจิร  โชตินุชิต)
 กรรมการผู้จัดการ