วิสัยทัศน์

“ ประตูสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน ”

พันธกิจ

  1. ขยายธุรกิจของลูกค้ารวมถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการเข้าถึงความต่อเนื่องทางทะเล
  2. เชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจของเครือจากการพัฒนาศักยภาพขององค์ประกอบทางธรุกิจของท่าเรือ
  3. เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หน้าท่าและพื้นที่หลังท่าอย่างเต็มสมรรถภาพ
  4. บูรณาการกิจกรรมทางสมุทรและกิจกรรมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยคาร์บอนรวมถึงระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง
  5. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการเติมทุนทางสังคม