บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานสากลมาดำเนินการบริหารท่าเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานสากลระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐาน “ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)” อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็น “ท่าเรือพาณิชย์เอกชนแห่งแรกและแห่งเดียว” ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้สแกน “มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานสากล” ซึ่งประกอบด้วย
  • ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) โดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หนังสือรับรองเลขที่ 59/2548
  • ระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 Certificate No.BGK 0403720
  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 Certificate No.BGK 0403844
  • ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 Certificate No.BGK 6002836