บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นท่าเรือพาณิชย์ ที่ให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือบรรทุก/ขนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนรับฝากเก็บสินค้า โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร พร้อมทั้งตะหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ที่เกิดจากการทำงาน จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม/ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

1. ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อบรรทุก/ขนถ่ายสินค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. พัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
3. คำนึงถึงการป้องกัน ปัญหามลพิษ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทำงานที่เกิดขึ้นกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงมลภาวะด้านต่างๆ โดยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
5. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และพนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
7. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยมีการจัดทำเป็นเอกสารและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจ ถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคงอยู่ตลอดไป

คลิกเพื่อดูใบรับรอง