“ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญควบคู่
ไปกับการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความสนับสนุนแก่องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีคณะกรรมการในระดับกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่วางกรอบการดำเนินงานกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างและเป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของนโยบายบริษัท : เป็นผู้นำธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์ ที่รักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความ
ปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาสังคมควบคู่กับไป
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษา การพัฒนาด้านการเรียนรู้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดนโยบายดังนี้
1.ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด
2.ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 3.ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัท ฯ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 4.ให้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Ways Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม