ในด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พร้อมให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี • การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษยชน • การดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ พร้อมสนับสนุนกับภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ตำรวจน้ำ , กองทัพเรือ เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดูแลและป้องกันสาธารณะภัย โดยการจัดซื้อรถดับเพลิงเพื่อใช้งานในบริษัทและท้องถิ่น เช่น การฝึกซ้อม ฝึกสาธิต และการฝึกปฏิบัติการร่วม (ศรชล.เขต๑) , การนำเรือหลวงของกองทัพเรือเข้าเทียบท่าให้ประชาชน นักเรียน ชุมชนขึ้นเยี่ยมชม , การนำเรือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น

“ ด้วยปรัชญาและแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ ”