“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “Team Synergy : ทีมแห่งพลังร่วม”

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “Team Synergy : ทีมแห่งพลังร่วม” นำทัพพนักงานกว่า 53 ชีวิต เข้าร่วมสัมมนาประจำปี เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน โดยให้รู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายองค์กรย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learn) ด้วยพื้นฐานของกิจกรรม (Play) เพื่อให้พนักงานเข้าใจค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) รวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญและบทบาทและหน้าที่ภายในทีมพร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้อง ณ โรงแรมชุมพรคาบาน่า จังหวัดชุมพร โดยมีทีมงาน MatchPoint Tour Training & Organizer สร้างสรรค์ความรู้ ความบันเทิง และความสนุกสนาน