“ท่าเรือประจวบ” จัด Kick off แผนธุรกิจสู่ PPC2027

           นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทัพพาบริษัทสู่เป้าหมายจัดประชุม Kick Off แผนธุรกิจประจำปี 2019 เพื่อกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “Business Plan 2019 & Team Building” นำพนักงานกว่า 53 ชีวิต เข้าร่วมสัมมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงเป้าหมายธุรกิจ รวมทั้งให้พนักงานได้ร่วมเสนอแผนธุรกิจ และปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม โดยให้รู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายองค์กรย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learn) ด้วยพื้นฐานของกิจกรรม (Play) เพื่อให้พนักงานเข้าใจค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) รวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญและบทบาทและหน้าที่ภายในทีมพร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้อง ณ โรงแรมวาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ