“ท่าเรือประจวบ” ทิ้งซั้งกอสร้างบ้านปลาใกล้ฝั่ง

“ซั้งกอ” ปะการังเทียมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยการนำวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์น้ำในเขตชายฝั่งทะเล วัสดุที่นำมาทำปะการังเทียม เป็นการนำกิ่งไม้ในท้องถิ่น มาปักลงในถัง ก่อนเทปูนลงไปเพื่อให้มีน้ำหนักมากพอที่ทิ้งตัวลงสู่ก้นอ่าวได้ กลายเป็นกลุ่มปะการัง ใกล้ชายฝั่ง ห่างจากปะการังที่มีตามธรรมชาติ

กิจกรรมการทำซั้งกอสร้างบ้านปลาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ในการนี้นายเลิศยศ  แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายประสิทธิ์  ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง กล่าวเปิดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการรดำเนินกิจกรรม พร้อมนำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทิ้งซั้งและกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านปากคลอง เพื่อเป็นการชดเชยปะการังที่ถูกทำลาย พร้อมเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ สร้างสิ่งแวดล้อมในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นแหล่งอาศัยของปลารวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมทางทะเลเพื่อการทำมาหากินอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

นางสาวศิริพร แก้วแหลม เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการทำซั้งกอสร้างบ้านปลาในครั้งนี้ ก็ถือเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำซั้งกอ สร้างบ้านให้ปลา ของหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ที่เป็นกิจกรรมที่ชุมชนให้การยอมรับ สามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่หลบภัยสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ อีกทั้งถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรจะเดินหน้าร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่นับวันจะเหลือน้อยลงอีกด้วย