‘ท่าเรือประจวบ’ พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน

     Prachuap Port [PPC] เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจร จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “The Power of Team : เสริมสร้างสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน” เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม เพราะการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นความสามารถหลัก Core Competency ของทุกตำแหน่งงาน และเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงาน โดยพนักงานจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะของผู้เข้าสัมมนา โดยเน้นความสามารถในการเรียนรู้ที่จะทำงานกับทุกคน กับผู้บังคับบัญชา กับทีมงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับลูกค้าได้อย่างมีความสุข และเกิดผลสำเร็จ พร้อมตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพราะเป็นปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors) ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการทำงานเป็นทีม มีประสบการณ์ร่วมกันในการทำกิจกรรมสร้างทีมงาน โดยเริ่มจากวิธีคิดและความรู้สึกที่มีต่อกันของคนในทีม และมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเป็นทีม และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนานำไปใช้ และประยุกต์ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ และกิจกรรมกลุ่ม (Walk Really) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี