‘ท่าเรือประจวบ’ รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการเฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ฝ่ายบริหารระบบ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด รับมอบประกาศเกียรติคุณจากนางสาวสุนันท์ ใยเผือก สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการรองรับเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยได้ดำเนินการที่จะสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามกรอบเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยมีมุมนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์