‘ท่าเรือประจวบ’ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม และชุมชนสัมพันธ์เครือสหวิริยา ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ และอาชีวอนามัย และพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติฯ เสริมบนพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนต่อไป ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกและห่วงแหน ลดการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ พื้นที่ป่าชายเลน (ท่ามะนาว) ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์