‘ท่าเรือประจวบ’ ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ 1 ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ หลังกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติเมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และบริเวณชายฝั่งโดยใช้ชื่อว่าทัพเรือภาคที่ ๑, ๒ และ ๓ ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ทางทะเล และบริเวณชายฝั่งตอนบนของอ่าวไทย

นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๒๓ แห่งการก่อตั้งหน่วย โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี