“ท่าเรือประจวบ” สนับสนุนกองทัพเรือจอดหลบคลื่นลมแรง

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้ำสูงสุดถึง 110,000 DWT นับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและแข่งขันได้

“ท่าเรือประจวบ”

หรือ PPC ได้ตระหนักถึงภารกิจการดำเนินการ และการดูแลสังคมเป็นอย่างดี เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมคำนึงถึงและให้ความสำคัญการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยรอบ อีกทั้งสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในพื้นที่นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ท่าเรือประจวบ ได้ให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานราชการ ชุมชน สังคม และช่วยเหลือประชาชน มาเป็นอย่างดีเสมอมา…

ในการนี้ เรือเอกชนะชัย ตั้งสิริอนุสรณ์ ผู้บังคับการเรือตรวจการณ์ ต.996 ได้ประสานงานมายังบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เพื่อขอนำเรือหลวงกันตัง และเรือตรวจการณ์ ต.996 เข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือประจวบ โดยเรือหลวงดังกล่าว ได้ออกปฏิบัติภารกิจน่านน้ำฝั่งอ่าวไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการออกปฏิบัติการดังกล่าวนั้น ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มีคลื่นลมแรง และไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจ จึงขอเข้าเทียบท่าเพื่อหลบคลื่นลมแรงเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ในการที่เรือหลวงกันตัง และเรือตรวจการณ์ ต.996 เข้ามาจอดเทียบที่ท่าเรือนั้น ทางบริษัทฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ ผู้บังคับการเรือตรวจการณ์ ต.996 นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ของโรงเรียนบ้านอ่าวยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรมากที่สุดเข้าเยี่ยมชมเรือ โดยมีพันจ่าเอกทวีศักดิ์ จันทนะโสตถิ์ ตำแหน่งพันจ่าปืน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรือตรวจการณ์ ต.996 นับเป็นการเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเอกชนกับหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไป