อบรมหลักสูตรการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงาน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด คงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านท่าเรือพาณิชย์เอกชน มุ่งเน้นการขนส่ง ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง การขนส่ง พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยทำ ให้งานเกิดความสำเร็จ

“ท่าเรือประจวบ” สร้างความแข็งแกร่ง เสริมความรู้ นำหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน กว่า 30 ชีวิต อบรมหลักสูตร การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงาน

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบัน Kaiser Training Leadership & Development Center มาดำเนินการอบรมหัวข้อหลักสูตรนี้ ณ โรงแรมบ้านกรูด อคาเดีย เมื่อวันก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะต่าง ของการมอบหมายงาน การสั่งงาน และการควบคุมงานโดยเน้นการวิเคราะห์เหตุและผล รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มรูปแบบต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานและหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ